Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin Buồn: K1 Võ Thành Tâm qua đời

 

Tin buon_K1VoThanhTam_HVBC

Tin buon_VoThanhTam_K1

        *******************************

ĐIẾU VĂN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa: Quý vi Hòa Thượng, Thượng tọa, Chư Tôn Đức Tăng Ni.
Kính thưa: Quý tang quyến, quý vị quan khách và thân bằng quyến thuộc.

Vo Thanh_Tam
Bạn Võ Thành Tâm ơi!
71 năm qua một cuộc đời
Gĩa từ cõi tạm bạn Tâm ơi!
Bạn bè K1 đều thương tiếc
Dẫu biết hoá công khó cải lời.


Cho nên:
Gẫm cuộc thế Chẳng qua tuồng mộng ảo,
So đời người chẳng khác cảnh phù du.
71 năm qua làm kiếp con người,
Chợt thấy đó bỗng liền mất đó.
Buổi bình minh chưa tàn trước ngõ,
Chốn Thiên Đường anh vội bỏ hồi qui.


Bạn Tâm ơi!
Buổi chia ly chẳng biết nói câu gì?
Lòng thành kính tiễn bạn về Phật Cảnh.
Chốn Ta Bà từ nay đà xa lánh,
Bụi Hồng Trần bạn phủi sạch cửa không.
Đức Di Đà, Phật Tổ ngống trông,
Đền Linh Khứu ba hồi chuông giục giã.
Bạn nhẹ bước lên thuyền Bát Nhã,
Vượt sông mê, bến giác đến Phật đường.
Nguyện cầu chư Phật mười phương,
Hồng liên nâng bước vượt đường tử sanh.


Giờ Đây:
Bạn nằm đó,
Cách biệt chẳng bao
Mà ngàn trùng xa cách
Âm dương đôi ngã
Cách biệt hai bờ
Đồng môn nào ngờ
Bạn đi vội vã
Hỏi bạn chẳng trả
Chào bạn không cười
Con cháu sum vầy
Lòng đầy thương tiếc
Đoài đoạn từng cơn
Ruột thắt, gan mền
Tim đau tợ cắt
Nhất mật nguyền cầu
Từ bi nhiệm mầu
Di Đà Phật Tổ
Thuyền từ Tinh độ
Đưa rước hồn thiêng
Về cõi vạn niên
Tây phương Lạc quốc
Vĩnh biệt trần gian
Quỳ trước Phật đàng
Hoá hiện mình vàng
Vào chầu Phật Tổ
Bao điều ái nộ
Bỏ lại trần gian
Về chốn Tây Phan
Yên vui hạnh phúc


Bạn Tâm ơi!
Bạn ra đi người người thương tiếc,
Bạn ra đi là vĩnh biệt nghìn thu.
Bạn ra đi chị thành cô phụ,
Con khóc cha, con lại con côi.
Đêm năm canh dạ luống bồi hồi,
Ngày sáu khắc đầm đìa ngấn lệ.
Đoàn cháu nhỏ chờ ông xiết kể
Chúng hỏi sao ông đi mãi không về.
Cả ngày đêm ủ rủ nảo nề,
Chúng nào biết bạn đi là không trở lại.


Nay thì:
Nhìn di ảnh lòng buồn tê tái,
Ruột, gan bào đau xiết mãi từng cơn.
Miệng bạn cười chẳng chút oán hờn,
Mặt phúc hậu, hiền lương người con Phật.
Đức, Huệ, Hạnh, tình thương chất ngất.
Lòng bao la Bồ Tát độ bạn rồi.


Bạn Tâm Ơi!
Trên bàn án.
Từng ngọn nến sụt sùi rơi ngấn lệ,
Trong kim quan bạn yên giấc nghìn thu.
Nến ưu sầu, nên đổ lệ lu bù,
Để tiễn biệt bạn về miền tiên cảnh.
Tràng hoa điếu đang khoe màu tung cánh,
Cũng úa xào trước cảnh biệt ly
Đoá hồng liên nở rộ tức thì.
Để dẫn dắt bạn đi vào cửa Phật
Thành tâm cầu nguyện Như Lai,
Rước hồn bạn đến trước ngay Niết bàn.


Thôi thì:
Hồn phách hiển linh, xin bạn về đây phù hộ
Cho cháu con bạn muôn vạn sự lành,
Cho bè bạn được muôn điều hạnh phúc.
Cho dân Việt qua cơn nguy khúc,
Giống Lạc Hồng tỏ rạng khắp năm châu.
Từ thôn quê, thành thị đến đâu đâu,
Đều hạnh phúc an cư cùng lạc nghiệp.


Dẫu biết rằng:
Đời hữu sanh, ắt là hữu tử,
Nhưng dễ mấy ai quên được hai chữ anh em.
Phút tiễn đưa lệ chảy ước mi rèm,
Nhập tâm niệm thay cho lời tiễn biệt.
Gom giọt lệ với lòng thành thương tiếc,
Thay ly rượu nồng tiễn biệt bạn đi.
Lòng thành niệm chữ A Di
Hành trang tiễn bạn diệt thì trần duyên
Bỏ thế gian không nhiễm trược ưu phiền,
Về Phật Cảnh vui niềm vui Cực Lạc.
Nơi cửa Phật mùi thiền thơm bát ngát
Chốn Non bồng bạn vượt thoát tử sanh


Từ nay:
Âm cảnh, dương gian đôi đàng cách biệt,
Chỉ gặp nhau trong giấc điệp mà thôi.
Nhớ đến ai dạ luống bấy bồi hồi,
Tim tê tái sụt sùi rơi ngấn lệ.


Nay thì:
Giờ tiễn biệt thời gian đã điểm,
Về bên kia thế giới thênh thang.
Ban mau chân cỡi hạc mây ngàn,
Về Cực Lạc vui niềm vui bất diệt.
Bạn lìa xa đồng môn chào vĩnh biệt,
Khẩn Di Đà tiếp rước bạn ra đi.
Nam Mô A Di lục tự Từ bi,
Độ hồn nhẹ bước rảo đi Phật đàng.
Nợ trần gian từ nay đã cạn,
Lòng Bồ Đề rực sáng đạo tâm.
Nguyện cầu mười cõi xa xăm,
Niết bàn, tịch diệt vào đường vô sanh.
Thương ôi! Tiễn biệt! Tiễn biệt.
Ngưỡng mong chư Phật dắt dìu,
Xin Tam Bảo hồng ân gia hộ.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Tác giả: K1 Nguyễn Hoài Ân

 

 

Switch mode views: